Služby

Finanční poradenství   Technické poradenství   Právní poradenství   Projektový management

 
NAŠE SLUŽBY

Nabízíme komplexní konzultační služby během celého životního cyklu investice:

Definice investičního záměru Definice potřeb klienta, rozbor účelu investice, stanovení základních parametrů
Oponentura návrhu Zhodnocení dříve vzniklého investičního záměru, úpravy parametrů
Odhad investičních
a provozních nákladů
Analýzy investice z hlediska finančního, technického a právního
Studie proveditelnosti
a návratnosti
Analýzy realizovatelnosti investice z hlediska finančního, technického a právního
Výběr projektanta Revize, zda je návrh v souladu s investičním záměrem, cílem investora, rozpočtem a výsledkem soutěže
Kontrola navrženého řešení Definice požadavků na projektovou dokumentaci, stanovení kritérií soutěže, příprava smlouvy o dílo, průběh a vyhodnocení soutěže
Příprava projektové dokumentace Definice požadavků na projektovou dokumentaci, stanovení kritérií soutěže
Inženýrská činnost Získávání územních a stavebních povolení; zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů a dalších účastníků řízení
Výběr zhotovitele Příprava soutěžních podmínek, příprava smlouvy o dílo, soutěžní dialog, průběh a vyhodnocení soutěže
Supervize realizace projektu Kontrola průběhu realizace investice s investičním záměrem, projektovou dokumentací, legislativou apod.
Supervize provozu investice Kontrola kvality, bezpečnosti a jakosti, kontrola udržovacích prací, kontrola čerpání dotací, kontrola záručních oprav apod.
Supervize v průběhu životnosti Kontrola údržby, kontrola nákladů životního cyklu, návrhy sanací, facility management, úpravy záměru
Vyhodnocení úspěšnosti projektu Posouzení, zda a jak moc byl projekt úspěšný či neúspěšný vzhledem k výsledkům dosažených projektem a definovaným kritériím úspěšnosti
Ukončení projektu Na konci životního cyklu jako začátku investičního záměru ukončení dosluhujícího projektu (ukončení procesu, ,demolice stavby, odstranění technologie, uzavření provozu apod.)